fbpx

Pogoji poslovanja za spletne strani

1. Splošne določbe

1. člen

Izrazi v Pogojih poslovanja spletne strani na ključ imajo naslednji pomen:

 • Ponudnik storitev je Superduper, Aljaž Daković s.p., računalniško programiranje in ostale storitve, Krpanova ulica 9, 2000 Maribor, matična številka: 8070644000, davčna številka: 19841507 (v nadaljevanju Punudnik).
 • Storitve Ponudnika obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh Ponudnika, še posebej izdelava spletnih strani in spletnih trgovin (v nadaljevanju Storitve).
 • Naročnik Storitev Ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani Ponudnika ali na kakšen drug pisni način naročila Storitve Ponudnika (v nadaljevanju Naročnik).
 • Uporabnik Storitev Ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja Storitve Ponudnika (v nadaljevanju Uporabnik).
 • Najemnik Storitev Ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja Storitve Ponudnika in zanje plačuje mesečno naročnino (v nadaljevanju Najemnik).
 • Stranka Ponudnika je vsak Naročnik ali Uporabnik ali Najemnik Storitev Ponudnika (v nadaljevanju Stranka).
 • Pooblaščeni uporabnik je vsaka oseba, ki jo Stranka Ponudnika pooblasti za upravljanje z računom Storitev Ponudnika. Pooblaščeni uporabnik je lahko Administrator računa in/ali Urednik vsebin.
 • Nakupovalec je oseba, ki na spletnih straneh, ki so ustvarjene preko Storitev Ponudnika, nakupuje izdelke in/ali storitve (v nadaljevanju Nakupovalec).
 • Obrazec je obrazec za kreiranje računa Storitev Ponudnika. Vstopna koda so parametri, potrebni za uspešno prijavo v Storitve Ponudnika. Ta pojem združuje: E-poštni naslov in geslo za vstop v administratorski vmesnik.
 • Imetnik vstopne kode je fizična oseba, ki uporablja Storitve Ponudnika kot Uporabnik. Če gre za pravno osebo, je imetnik vstopne kode tista fizična oseba, ki jo pravna oseba pooblasti za uporabo Storitev Ponudnika. Šteje se, da je zakoniti zastopnik pravne osebe vedno tudi Uporabnik.
 • Naročnina na storitve Ponudnika je mesečno nadomestilo, ki ga v skladu s Pogoji poslovanja spletne strani na ključ (v nadaljevanju Pogoji) in uporabe storitev Stranka plačuje Ponudniku za uporabo Storitev Ponudnika (v nadaljevanju Naročnina).
 • Cenik storitev Ponudnika je vsakokrat veljaven cenik storitev, ki se tržijo pod Ponudnikovo storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh Ponudnika (v nadaljevanju Cenik)
 • Domača spletna stran Ponudnika je Spletna stran izdelava (v nadaljevanju Domača stran).

2. člen

Storitve opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Pogoji in uporabe Storitev.

Pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom Storitev preko Domače strani naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Stranko. V kolikor Ponudnik in Stranka skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s Pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

Z uporabo Domače strani vsak Uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s Pogoji in se z njimi v celoti strinja.

3. člen

Ponudnik in Stranka se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Stranka spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

4. člen

Ponudnik in Stranka kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

5. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil Pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na Domači strani, če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

2. Splošne določbe

6. člen

Uporabnik Storitev mora hkrati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • navesti mora resnične podatke in
 • sprejeti mora Splošne pogoje in
 • potrditi mora svojo istovetnost in
 • star mora biti najmanj 18 let, če gre za fizično osebo, oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe ali s strani pravne osebe pooblaščen za uporabo Storitev, če gre za pravno osebo in
 • z vstopnimi podatki mora poslovati korektno.

Stranka mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati tudi pogoj, da redno poravnava vse obveznosti do Ponudnika.

Pooblaščeni uporabnik Storitev mora dodatno, k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da ima pooblastilo Stranke za upravljanje z računom Storitev.

7. člen

Z izdajo gesla za vstop v administratorski vmesnik je Stranki omogočena uporaba Storitev in je podvržena pravilom določenim z navodili za uporabo Storitev, navodili tehničnega osebja Ponudnika in splošno dobro poslovno prakso uporabe spletnih storitev.

Stranka mora vstopno kodo varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, tako da je onemogočeno, da bi vstopna koda prišla v posest tretjih oseb.

Stranka ne sme vstopne kode prenesti na tretjo osebo.

Vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, pozabo, izgubo oziroma odtujitvijo vstopne kode ali njenega dela nosi Stranka sama.

8. člen

Ponudnik v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 24 urah Stranki avtomatično začasno onemogoči uporabo Storitev v naslednjih primerih:

 • če je 10 krat zaporedoma poskušan vstop v Storitve z napačnim geslom za vstop v administratorski vmesnik,
 • če je prijavljena zloraba, pozabitev, izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do gesla za vstop v administratorski vmesnik,
 • če obstajajo razlogi za sum o možnosti zlorabe ali nepooblaščenem dostopu do Storitev.

Po prenehanju začasne ustavitve lahko Ponudnik Stranki za nadaljevanje uporabe Storitve izda novo geslo za vstop v administratorski vmesnik.

9. člen

Uporaba Storitev, ki ni v skladu s Pogoji, navodili za uporabo Storitev, navodili tehničnega osebja Ponudnika in splošno dobro poslovno prakso uporabe Storitev, se šteje za zlorabo Storitev in je strogo prepovedana.

Za zlorabo storitev se šteje predvsem:

 • vdor in poskus vdora v Storitve,
 • poskus povzročitve škode in povzročitev škode na Storitvah,
 • branje sistemskih datotek Storitev, tudi če so te dostopne,
 • oškodovanje Strank ali Ponudnika ter poskus oškodovanja,
 • sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja,
 • uporaba Storitev za drugačen namen kot je določen s Pogoji (npr. za oddajanje spletnih strani naprej tretjim osebam, ipd..),
 • objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter splošno sprejetimi moralnimi stališči v družbi,
 • objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin,
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (npr. virus, rootkit, exploit, ipd.),
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom Storitve (npr. razni irc roboti, warez, ipd.),
 • objava ali namestitev vsebin, ki bi lahko kakorkoli škodovala dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti Ponudnika,
 • pošiljanje nadležne elektronske pošte (SPAM) in masovnih oglasnih sporočil, ki v naslovu ali telesu sporočila ali v priponki vsebuje navedbo elektronskega naslova ali domeno, ki vključuje besedo “Spletna stran na ključ” ali, če je ta beseda vključena v besedilo v naslovu ali telesu sporočila ali se nahaja v priponki.

10. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi Storitev iz kateregakoli razloga, brez opozorila. Ponudnik si pridržuje tudi pravico, da zavrne Storitve vsakomur, iz kateregakoli razloga v vsakem trenutku. Uporaba Storitev je na lastno odgovornost. Ponudnik ne jamči, da bodo Storitve neprekinjene, pravočasne, varne ali brez napak. Ponudnik ne jamči, da bodo rezultati, ki se lahko dobijo iz uporabe Storitev točni in zanesljivi.

3. Pravice in obveznosti Ponudnika

11. člen

Storitve so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet. Na strani strežnikov Ponudnika in njihove priključitve v internet bo Ponudnik naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

12. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja Storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo Stranka obveščena preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih Ponudnika.

13. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Stranke, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Stranki takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo Storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Stranka s tem posegom lahko utrpela.

14. člen

Ponudnik lahko od Stranke zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

4. Izključitev odgovornosti Ponudnika

15. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav Ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve Strankinih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo Storitev.

Ponudnik ni odgovoren za vsebino (podatki, grafika, fotografije in povezave) in aktivnosti, ki jih Stranka vnese v Storitve.

Ponudnik ni odgovoren za Strankine datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo Stranke, lahko delovne podatke iz podatkovne baze varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

5. Pravice in obveznosti stranke

16. člen

Stranka je dolžna reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

17. člen

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do Storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Stranka odgovarja za vsebino Storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike.

Stranka mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih Storitev, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Stranka se strinja, da bo upoštevala predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljala na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

Stranka se strinja, da bo periodično obiskovala Domačo stran in bo tako seznanjena z morebitnimi spremembami.

6. Ureditev medsebojnih razmerij med Nakupovalcem in Ponudnikom

19. člen

Nakupovalec vstopa v pogodbeno razmerje s Stranko, zato med Nakupovalcem in Ponudnikom ne obstajajo medsebojna razmerja.

Stranka mora v skladu s Pogoji za Nakupovalce, ki bodo prijavljeni v Storitve, pripraviti splošne pogoje poslovanja, ki bodo urejali medsebojna razmerja med Stranko in Nakupovalci.

Stranka mora kot upravljavec osebnih podatkov Nakupovalcev poskrbeti, da obdelava osebnih podatkov Nakupovalcev poteka v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in temu ustrezno sprejeti politiko zasebnosti ter ostale potrebne ukrepe.

Za vsebino splošnih pogojev poslovanja in politiko zasebnosti iz prejšnjega odstavka je v celoti odgovorna Stranka. Ponudnik ne odgovarja za kakršnekoli spore, kazni ali stroške v zvezi s postopki pred pristojnimi institucijami ali državnimi organi, kakor tudi ne za druge nevšečnosti, ki bi Stranki ali Nakupovalcu nastale zaradi neupoštevanja določil iz tega člena.

7. Cene

20. člen

Vse cene na Domači strani so v eurih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična Storitev ni navedena na Domači strani, jo lahko Stranka dobi po pisnem zahtevku.

8. Izdaja računa

21. člen

Ponudnik vse račune izstavlja v elektronski obliki na kontaktni naslov elektronske pošte Stranke. Tako izstavljeni računi Ponudnika so veljavni s faksimilom podpisa odgovorne osebe Ponudnika oziroma podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom.

8. Naročnina

22. člen

Naročnina je fiksni mesečni znesek, glede na izbrani plan in dodatke. Naročnina se zmeraj zaračuna za prihodnje obdobje uporabe. Izračun Naročnine je določen s Cenikom. Cenik je objavljen na Domači strani in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na Domači strani. Ponudnik lahko z Naročnikom sklene individualni dogovor glede višine ali izračuna Naročnine, ki ni vezan na Cenik.

Obračunsko obdobje po tem členu je od 00.00 ure prvega dne v posameznem koledarskem mesecu do 24.00 ure zadnjega dne v posameznem koledarskem mesecu.

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Ponudnika. V primeru neplačila po 20 dneh ima Ponudnik pravico Naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh Storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

23. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • Najemnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu,
 • če Najemnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik Naročnika,
 • če Najemnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti Ponudnik obveščen v roku 15 dni po spremembi.

24. člen

Ponudnik si pridržuje pravico enostransko spremeniti višino Naročnine in/ali obseg storitev, katerih uporaba je krita s plačevanjem Naročnine. Spremembe vstopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem.

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, o tem najmanj 15 dni pred začetkom veljave sprememb obvestil Stranko na v Obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte.

Naročnik, ki se s spremembami iz prvega odstavka tega člena ne strinja, mora v roku osmih dni od dne, ko je Ponudnik poslal obvestilo o spremembi iz prejšnjega odstavka, odpovedati uporabo Storitev, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da Naročnik te spremembe sprejema.

10. Tehnična podpora

25. člen

Strankam je ob delavnikih med 9:00 in 15:00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte podpora@spletna-stran-izdelava.si. Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani Ponudnika ali poslani na podpora@superduper.si iz kontaktne e-pošte Stranke, ki jo je navedla ob naročilu Storitev (v nadaljevanju E-pošta Naročnika). Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete preko telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih kanalov. 

26. člen

Kot odzivnostni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na službo za podporo na podpora@spletna-stran-izdelava.si  Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Navadno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4 do 7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom. Dela, ki so opredeljena s strani Stranke izrecno kot Nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovo izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene Storitev.Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene. Za Storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

27. člen

Stranka z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s Storitvami, na E-pošto Stranke za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Stranka lahko s pisno željo kadarkoli zavrne prejemanje teh obvestil. Zavrnitev se izvede preko pisnega obvestila Ponudniku.

28. člen

Izvedba podpornih storitev, ki ni zajeta z Naročnino, se obračuna posebej v skladu s Cenikom. Podporne storitve se obračunavajo na podlagi posebnega pisnega dogovora. Ponudnik in Stranka ceno Storitev razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Storitev določita na podlagi ocene porabljenega časa in Cenika.Če se na zahtevo Stranke podporne storitve izvajajo na lokaciji Naročnika, bo Ponudnik zaračunal te storitve tudi po dejansko porabljenem času, ki se izrazi kot vsota časa prisotnosti pri Naročniku. Če se storitve na zahtevo Naročnika izvajajo na lokaciji izven Maribora, je Naročnik dolžan Ponudniku povrniti tudi dokumentirane potne stroške in morebitne stroške običajne nastanitve.Ponudnik bo račun za plačilo opravljene podporne storitve izstavila Naročniku v roku 3 dni od opravljene podporne storitve, skupaj s specifikacijo storitev in eventualnih stroškov, na katere se račun nanaša. Naročnik poravna svojo obveznost iz naslova zanj opravljene podporne storitve v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Ponudnika.

11. Označitev referenc in pospeševanje prodaje

29. člen

Stranka s sprejemom Splošnih pogojev izrecno soglaša:

 • da sme Ponudnik Storitve označiti s storitveno znamko Superduper in Spletna stran na ključ (“Narejeno s Superduper”, “Powered by Superduper” ipd.), ki lahko vključuje tudi povezavo do Domače strani (“hyperlink”). Odstranitev te povezave je stvar individualnega dogovora med Ponudnikom in Stranko,
 • da sme Ponudnik na Domači strani, v svoji predstavitveni mapi ter v drugih promocijskih in marketinških gradivih navajati Stranko, logotip Stranke, Storitev in logotip Storitve s povezavo do Storitve kot referenco.

12. Konkurenca in varovanje podatkov

30. člen

Ponudnik in Stranka se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še 3 leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Stranke ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Stranke.  

13. Varstvo osebnih podatkov

31. člen

Naročnik se strinja, da Ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

32. člen

Ponudnik je na podlagi teh Splošnih pogojev upravičen do zbiranja, vodenja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov Uporabnika. Ponudnik osebne podatke Stranke, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za namene lastnega poslovanja in jih v nobeni obliki ne posreduje drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če tako določa zakon oziroma te podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog. Ponudnik na podlagi teh Pogojev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o Stranki:

 • ime in priimek imetnika vstopne kode,
 • ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • kontaktno telefonsko številko,
 • kontaktno številko mobilnega ali stacionarnega telefona,
 • geslo za vstop v administratorski vmesnik v šifrirani obliki,
 • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno vpiše v Obrazec,
 • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost teh podatkov je odgovoren Uporabnik.

Osebne podatke o Nakupovalcu, ki jih obdeluje Stranka, Ponudnik obdeluje kot njegov pogodbeni obdelovalec na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki jo sklene s Stranko. Za pravilnost, popolnost in ažurnost teh podatkov je odgovorna Stranka.

Podatke Uporabnikov in Nakupovalcev Ponudnik hrani in varuje na primeren način, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih posredovanj teh podatkov nepooblaščenim osebam.

33. člen

Vsakemu Uporabniku (in Nakupovalcu) je ob začetku vsakokratne uporabe Storitve dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Strežniki Ponudnika samodejno zbirajo podatke o tem kako Uporabnik in Nakupovalec uporabljata Storitve ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki Ponudnika shranjujejo informacije o uporabi Storitve, statistične podatke in IP številke Uporabnika in Nakupovalca. Podatke o uporabi Storitve s strani Nakupovalcev lahko Ponudnik uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in razvoju orodij za Stranko za pomoč pri trženju izdelkov in/ali storitev preko Storitev.

Posredno lahko Ponudnik na osebni računalnik Uporabnika in Nakupovalca shrani tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mest v anonimni obliki. Z zunanjo storitvijo Google Analytics upravlja Google Inc., zato v tem delu velja Pravilnik o zasebnosti Google, ki je dostopen na spletni strani http://www.google.com/policies/privacy/.

V skladu s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1) poteka dodeljevanje in shranjevanje piškotkov na podlagi privolitve Uporabnika (oz. Nakupovalca), ki je dana z začetkom vsakokratne uporabe Storitve.

Ponudnik omogoča Uporabniku ustrezne rešitve za obveščanje obiskovalcev Storitev v sistemu Ponudnika glede dodeljevanja, shranjevanja, dovoljevanja in nastavljanja piškotkov, vendar samo v okviru obstoječe funkcionalnosti Storitev.

V primerih, ko Uporabnik Storitvi sam doda lastni “javascript” in/ali “widget” in/ali njuno kontrolo prek “plugina”, funkcionalnost iz prejšnjega odstavka za te dodatke ni omogočena in je Uporabnik v tem delu sam odgovoren za obveščanje glede piškotkov.

14. Masovno pošiljanje elektronske pošte in pošiljanje nezaželenih sporočil

34. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave Storitev.

Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštno listo.

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večjega števila elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte. Ponudnik si pridržuje pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine v kolikor smatra, da pošiljanje lahko povzroči posredno ali neposredno poslovno škodo tretjim osebam.  

15. Registracija domen

35. člen

Registracije .si domen, ki jih opravlja Ponudnik so podvržene pravilom in postopkom, ki so določeni v Splošnih pogojih javnega zavoda Arnes (register .si domen). Zato si Ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in Pogojev brez predhodnega obvestila.

36. člen

V primeru naročila mednarodnih domen se Stranka strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo mednarodnemu registrarju in objavijo v bazi podatkov WHOIS.

16. Trajanje in razveza pogodbe

37. člen

Za naročilo Storitev velja kakršnokoli naročilo, ki ga Stranka posreduje Ponudniku v pisni ali elektronski obliki. V primeru, da Stranka ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s Cenikom.

38. člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 3 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila Splošnih pogojev.

39. člen

Stranka se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnala vse obveznosti iz naslova pogodbe. če se Stranka v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičena do povračila vnaprej plačanega zneska.

40. člen

Stranka lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Stranka poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe. Stranka se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

Poleg Pogojev poslovanja za spletne strani se upoštevajo še Splošni pogoji poslovanja in Politika zasebnosti.